Årsmøte 2009

Referat fra ordinært års-sameiermøte den 30. mars 2009.

Sted:  Kjellerlokalet i Aksdalstunet.

Følgende saker ble behandlet:

  1. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
  2. Årsregnskap 2008 m/års- og revisjonsberetning
  3. Budsjett 2009
  4. Valg av styre, valgkomite og revisor
  5. Innkomne forslag
  6. Eventuelt

29 leiligheter var representert, med totalt 38 sameiere samlet.

Det var ingen innvendinger mot møteinnkallelsen.

Sak 1.  Valg av møteleder og protokollunderskrivere
Tønnes Starum ble valgt til møteleder .
Paul Ottøy og Håkon Skogly ble valgt til å undertegne protokollen.
Protokollskriver;  Svein Håkonsen.

Sak 2.   Årsregnskap 2007 m/revisjonsberetning
Årsregnskapet ble gjennomgått og viste et overskudd på kr. 188.841,-,  fordelt på Småhusbebyggelsen kr. 90.471,- og Terrassehuset med kr. 98.370,-.
Ny egenkapital i sameie pr. 31.12.08 er deretter kr. 237.271,-

Kommentarer til årsregnskapet:
– Gir kostnadsfordelingen 20/62-deler (terrassehuset) og 42/62-deler (småhusbebyggelsen) et   korrekt bilde av fordelingen av sameiets kostnader?
– Er budsjetterte kostnader til malingsarbeid tilstrekkelig til å dekke fremtidige maligskostnader?

Det nye styret ser videre på dette.

Ellers ingen kommentarer, og regnskapet ble godkjent.

Årsberetning fra styret.
Tønnes Straum tok for seg styrets årsberetning.
Det innkom ingen innvendinger mot årsberetningen og denne ble derved godkjent.

Sak 3.  Budsjett 2009
Budsjett for 2009 viste et overskudd for sameie totalt på kr. 25.700,-. 
Budsjettet ble godkjent.

Sak 4.   Valg av styre, valgkomite og revisor.
Følgende styre ble valgt:

Valgt for:
Formann Håkon Skogly 1 år tlf.: 926 68 582
Styremedlem Else Synnøve Susort 2 år tlf.:
Styremedlem Olav Johan Tveit 2 år tlf.: 905 25 878
Styremedlem: Magnar Mortveit 1 år tlf.: 901 64 800
Styremedlem: Astrid Risanger 1 år tlf.: 907 95 985
Varamedlem: Gerd Nedrebø 1 år tlf.: 472 60 367
Varamedlem: Christian Bua Gismarvik 1 år tlf.: 938 44 126
Varamedlem: Tønnes Straum 2 år tlf.: 913 27 120
Valgkomite:
Gudvin Årvik
Paul Ottøy
Osvald Frønsdal

Sak 5.  Innkomne forslag:
Det var ingen innkomne forslag.

Sak 6  Eventuelt
Jan Hordvik tok opp problemer med fukt og mugg i garasjen og bodene i terrassehuset.
Huseiernes Landsforbund har vært på befaring og de har konkludert med at dreneringen er gjort på enkleste måte.  Rettslig pågang mot utbyggerne?

Gasspeis/komfyr skal kontrolleres en gang i året.  Lovpålagt av leverandør.  Sameiere har opplevd mye sot og komfyr som har sluttet å fungere.
Garantiarbeid?
Pris ved kontroll for høy?
Skifte del inne i peisen?
Noen har opplevd sprekk i innbyggingen, steinplatene, til peisen.

En sameier tok opp manglede plenklipping i skråning utforbi garasje.

Det er kommet en del klager fra en sameier vedr. lekeplassen med sjørøverskuta, fordi lekeapparatene kommer for tett opp til vedkommendes terrasse og soverom.  Kommunen har vært på befaring.  de kan se at klagene kan være berettiget, men vil ikke bekoste eventuell flytting av lekeapparatene.
Flere sameiere uttalte seg om saken.
Årsmøtet overlot til det nye styret å forsøke å finne frem til en tilfredsstillende løsning på denne saken.

En sameier oppfordret til alltid å lukke porten til garasjen i terrassehuset.

En sameier oppfordret til å forsøke å holde katter borte fra sameiets område.

Tønnes Straum takket for seg som formann og fikk applaus for godt utført arbeid.

Ny formann Håkon Skogly presenterte seg, og han så frem til å trø litt til for sameie.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.20.
Aksdal, den 30.03.09

Håkon Skogly                                     Bjarne Ottøy
-sign-                                                    -sign-

Kategorier: 2009