Årsmøte 2010

Referat fra ordinært års-sameiemøte den 28.04.2010, kl. 19.30.

Sted: Bestastuå på Aksdalstunet

Følgende saker ble behandlet:

Valg av møteleder og protokollunderskriver(e)
Årsregnskap 2009 m/ års- og revisjonsberetning
Budsjett 2009
Valg av styre, valgkomite og revisor
Innkomne forslag
Diverse saker
Eventuelt

21 leiligheter var representert, med totalt 30 sameiere samlet.
Det innkom ingen innvendinger mot innkallelsen.

Valg av møteleder og protokollunderskrivere.

Håkon Skogly ble valgt til møteleder.
Else S Vestre og Jan Hordvik ble valgt til å undertegne protokollen.
Protokollskriver: Svein Håkonsen.

Årsregnskap 2009 m/ revisjonsberetning.

Årsregnskapet med noter og årsberetning ble gjennomgått. Regnskapet viste et overskudd på kr. 168.556,oo, fordelt på Småhusbebyggelsen kr. 109.653,oo og Terrassehuset kr. 58.903,oo.
Ny egenkapital i sameie pr. 31.12.09 er deretter kr. 405.827,oo

Ingen vesentlige kommentarer, og årsregnskapet ble godkjent.

Årsberetning fra styret.
Håkon Skogly tok en kort gjennomgang av styrets arbeid..

Budsjett 2010.

Budsjettet for 2010 viser et overskudd for sameie totalt på kr. 55.820,oo.
I budsjettet var innarbeid en økning for Terrassehuset på kr. 2,oo pr. m2. Fra kr. 12,oo til kr. 14,oo. Årsaken til dette er at det har påløpt en del vedlikeholdsavtaler som en tidligere ikke var klar over ville komme.

Budsjettet ble godkjent.

Valg av styre, valgkomite og revisor.

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb, og følgende styre ble valgt:

Valgt for:
Formann: Olav Johan Tveit 1 år  tlf.  905 25878
Styremedlem: Else Synnøve Vestre 1 år tlf.
Styremedlem: Jan Hordvik 2 år tlf.
Styremedlem: Signe Førre 2 år tlf.
Styremedlem: Gerd Nedrebø 1 år tlf.  472 60367
Varamedlem:  Astrid Risanger 2 år tlf. 907 95985
Varanedlem: Magnar Mortveit 2 år tlf. 901 64800
Varamedlem: Tønnes Straum 1 år tlf. 913 27120

Jan Hordvik ble valgt til nestleder.

Valgkomite:

Gudvin Årvik
Bjarne Ottøy
Osvald Frønsdal

Som revisor ble valgt: Deloitte AS

Innkomne forslag.

Det var innkommet forslag om å montere gelender ved trapp til gjesteparkeringen.

Årsmøte vedtok å gi styre fullmakt til å håndtere denne saken.

Diverse saker.

a) Magnar Mortveit orienterte om de mange vedlikeholdsavtalene som Sameie var forpliktet til å måtte inngå. Avtaler som gjelder ulike installasjoner i Terrassehuset.
En oversikt over disse avtalene forsøkes lagt ut på nettet.

b) Håkon S. orienterte om ønske om montering av flaggstang på ”Festplassen”. Det følger med en del forpliktelser med det å ha flaggstang. Årsmøte var delt i synet på om det var personer som ville påta seg ansvaret med å følge kravene om riktig flagging.
Saken ble overlatt styre for videre behandling der.

Videre orienterte Håkon om ønske om innkjøp av snøfreser. Med bakgrunn i vinterens store snømengder. Også her var årsmøtemøte delt i sitt syn på behovet. En avstemming førte heller ikke til noen konklusjon, og saken ble derfor videresendt til styret for behandling der.

c) Videre ble det orientert om Vepro-avtalen som allerede er inngått, og som innebærer at en person er engasjert pr. uke for å vedlikeholde plener og bed i løpet av sommersesongen.

d) Når det gjaldt innkomne forslag om bygging av terrasse-glassoverbygg på Terrassehuset, uttalte styret at de i slike saker har inntatt en striks holdning for å hindre en ukontrollert og mulig, ulik utforming av slike tiltak. Holdningen bunner også i at vedtektene tilsier at fasadeendringer ikke er tillatt.

7. Eventuelt

Vårdugnad, beskjæring av busker og trær, samt noe luking, skjer torsdag den 6.mai.

Trond Westli minnet om nettsiden til sameiet, www.alvanutlia.no
Her finner en bilder og info.
Styremøte- og årsmøtereferat vil tilsvarende bli lagt ut her.

Det var registrert problem med garasjeport i Terrassehuset. Underdimensjonert, men ny fjærtype skal nå være montert.

Siste huset som ikke er malt, har styret nå fått melding om at vil bli utført i mai, med værforbehold.

Trappelys utvendig mangler. Styret ser nærmere på dette.

Tønnes Straum uttrykte tilfredshet med hvordan Alvanutlia Sameie nå fremstod for både beboere, gjester og andre. Et fint og ryddig sameie som det var godt å bo i.

Til slutt takket Håkon Skogly for seg som formann og fikk applaus for godt utført arbeid.

Ny formann Olav Johan Tveit presenterte seg, og han så frem til å trø litt til for sameie.

Årsmøte ble avsluttet kl. 20.45.

Aksdal, den 28.04.2010

……………………………………. ………………………………………

Else Synnøve Vestre Jan Hordvik

Kategorier: 2010