Årsmøte 2011

Referat fra ordinært års-sameiemøte den 11.04.2011, kl. 19.00.

Sted: Kjelerstuen på Aksdalstunet

Følgende saker ble behandlet:

 1. Valg av møteleder og protokollunderskriver(e)
 2. Årsregnskap 2010 m/ års- og revisjonsberetning
 3. Budsjett 2011
 4. Valg av styre, valgkomite
 5. Innkomne forslag
 6. Diverse saker
 7. Eventuelt

24 leiligheter var representert, med totalt 30 sameiere samlet.
Det innkom ingen innvendinger mot innkallelsen.

 1. Valg av møteleder og protokollunderskrivere.

Jan Hordvik ble valgt til møteleder.
Bjarne Nedrebø og Tønnes Straum ble valgt til å undertegne protokollen.
Protokollskriver: Svein Håkonsen.

 1. Årsregnskap 2010 m/ revisjonsberetning.

Årsregnskapet med noter og årsberetning ble gjennomgått. Regnskapet viste et overskudd på kr. 170.446,oo, fordelt på Småhusbebyggelsen kr. 143.817,oo og Terrassehuset kr. 26.629,oo.
Ny egenkapital i sameie pr. 31.12.09 er deretter kr. 576.273,oo

Ingen vesentlige kommentarer, og årsregnskapet ble godkjent.

Årsberetning fra styret ble godkjent.

 1. Budsjett 2011.

Budsjettet for 2011 viser et overskudd for sameie totalt på kr. 47.900,oo.

Budsjettet ble godkjent.

 1. Valg av styre, valgkomite og revisor.

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb, og følgende styre ble valgt:

Valgt for:
Formann: Olav Johan Tveit 1 år  tlf. 918 87 013
Styremedlem: Bjarne Vågen 2 år tlf. 906 20 489
Styremedlem: Jan Hordvik 1 år tlf. 905 25 878
Styremedlem: Signe Førre 1 år tlf.
Styremedlem: Gerd Nedrebø 2 år tlf. 472 60 367
Varamedlem:  Astrid Risanger 1 år tlf. 907 95 985
Varanedlem: Magnar Mortveit 1 år tlf. 901 64 800
Varamedlem: Tønnes Straum 2 år tlf. 913 27 120

Valgkomite:

Gudvin Årvik
Bjarne Ottøy

 1. Innkomne forslag.

Ingen forslag var innkommet.

 1. Diverse saker.a) Justering og utskifting av dørlåser er i gang.
  De som ikke blir oppsøkt, og gjerne vil skifte lås, bes kontakte styret.

b) Jan Hordvik informerte litt om støv i ventilasjonssystemet.
Spanne Blikk og Norovent har gitt tilbud på serviceavtale.
Spanne Blikk er billigst.
Det er en frivillig sak å inngå serviceavtale, aktuelle kan ta kontakt med styret.
Pris ca. kr. 1.200,- pr. år., inkl. filter.

c) 6 etasjes hus er planlagt foran sameiet.  Sameiet har levert bekymringsmelding
til kommunen, der det bes om at dette bygget ikke kommer høyere enn det 
bygget som allerede er kommet opp på vestsiden av planlagt bygg.
Styret følger opp saken.

d) Terrassehuset bør males i år.

7. Eventuelt

En av beboerene i terrassehuset etterlyste vask av vinduene.
Styret følger opp denne saken.

Problem med vann i nr. 68.  Beboer anmodes om å melde saken inn til styret.

Det var ønske om at giroer for betaling av felleskostnadene sendes ut en gang i året.
Ønsket registrert av regnskapsfører.

For lite ventilasjon i boden i Småhusbebyggelsen kan avhjelpes ved innsetting av vindu.
Saken bes sendt inn til styret som allerede har godkjent en søknad om dette.

Styret minnet om nettsiden til sameiet, www.alvanutlia.no
Her finner en bilder og info.
Styremøte- og årsmørereferat vil tilsvarende bli lagt ut her.

Formannen takket for fremmøte og avsluttet med det årets sameiermøte.

Nytt styremøte avholdes mandag 2. mai kl. 19.15 på Tenkeloftet

Aksdal, den 11.04.2011

…………………………………….       ………………………………………

Bjarne Nedrebø                                                  Tønnes Straum

Kategorier: 2011