Årsmøte 2012

Referat fra ordinært års-sameiemøte den 24.04.2012, kl. 19.30.

Sted: Bestastuå i Tysværtunet.

Følgende saker ble behandlet:

 1. Valg av møteleder og protokollunderskriver(e)
 2. Årsregnskap 2011 m/ års- og revisjonsberetning
 3. Budsjett 2012
 4. Valg av styre og valgkomite.
 5. Innkomne forslag
 6. Diverse saker
 7. Eventuelt

24 leiligheter var representert, med totalt 32 sameiere samlet.

Det innkom ingen innvendinger mot innkallelsen.

 1. Valg av møteleder og protokollunderskrivere.

Jan Hordvik ble valgt til møteleder.
Jan Hordvik og Else S. Vestre ble valgt til å undertegne protokollen.
Protokollskriver: Svein Håkonsen.

 1. Årsregnskap 2011 m/ revisjonsberetning.

Årsregnskapet med noter og årsberetning ble gjennomgått. Regnskapet viste et overskudd på kr. 117.794,oo, fordelt på Småhusbebyggelsen kr. 109.253,oo og Terrassehuset kr. 8.541,oo.
Ny egenkapital i sameie pr. 31.12.11 er deretter kr. 694.067,oo

Ingen kommentarer, og årsregnskapet ble godkjent.

Årsberetning fra styret ble godkjent.

 1. Budsjett 2012.

Budsjettet for 2012 viser et overskudd for Sameie totalt på kr. 67.400,oo.
Som følge av økte utgifter vedr Terrassehuset ble styrets forslag om å øke kvadratprisen fra kr. 14,oo til kr. 15,oo godkjent, gjeldende fra 1. juli 2012.

Fremlagt budsjett ble godkjent.

 1. Valg av styre og valgkomite.

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb, og følgende styre ble valgt:

Valgt for:
Formann: Olav Johan Tveit  1 år 918 87013
Styremedlem: Bjarne Vågen 1 år 906 20489
Styremedlem: Jan Hordvik 2 år 905 25878
Styremedlem: Bodil E Tungland  2 år 915 95824
Styremedlem: Gerd Nedrebø 1 år 472 60367
Varamedlem: Astrid Risanger 2 år 907 95985
Varamedlem: Håkon Andre Waage  2 år 901 64800
Varamedlem:  Tønnes Straum 1 år 913 27120

Valgkomite:

Gudvin Årvik
Bjarne Ottøy
Osvald Frønsdal

5. Innkomne forslag.

Ingen forslag var innkommet.

6. Diverse saker.

a) Plenklipping. Formannen informerte. 
Det er innkommet flere tilbud, men Vepro ble valgt som den rimeligste.
Flere sameiere var fornøyd med den jobben som ble gjort i 2011.

7. Eventuelt

a) Ringeklokkesystemet fungerer ikke helt optimalt.
Leverandøren skylder på produsenten.

Det nye styret følger opp saken.

b) Sameiere i småhusbebyggelsen etterlyste spesielt maling på utvendige vinduer, 
særlig ser den innerste listen noe medtatt ut.
Generelt ble maling av samtlige hus etterlyst.
Det må foretas en befaring i saken.

Det nye styret følger opp saken.

c) Gasstennerne er montert feil veg. Venter på rapport. Bjelland skal ordne dette.

Det nye styret følger opp saken.

d) Problem med viftene. Venter på tilbakemelding.

Det nye styret følger opp saken.

e) Det er ikke anledning til å kunne kreve en 5 års kontroll overfor 
utbyggerne av Terrassehuset og Småhusbebyggelsen.
Når feil/ mangler eventuelt oppstår/ oppdages må dette tas opp med utbygger av 
den enkelte sameier.

Det nye styret kan i denne sammenheng samlet sende brev til den enkelte 
utbygger om feil/ mangler som nå må finne sin løsning.
Den enkelte sameier kan i den forbindelse sende en oversikt over feil/ mangler 
til styret, som de mener påhviler utbygger å utbedre.

 

Det minnes om nettsiden til sameiet, www.alvanutlia.no 
Her finnes bilder og info om Sameie.
Styremøte- og årsmøtereferat vil tilsvarende bli lagt ut her.

Formann takket for fremmøte og avsluttet med det årets sameiermøte.

Nytt styremøte avholdes mandag 7. mai kl 19.00 i Bestastuå.

Aksdal, den 24.04.2012

……………………………………. …………………………………

Jan Hordvik                                            Else S Vestre

Kategorier: 2012