Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr.21/2013
Tenkeloftet 21. mai 2013, kl. 19.30

Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bodil Tungeland, Bjørg Eriksen, 
Randi Alvseike.                                                                 Referent: Svein Håkonsen

Saksnr.:

 1. GODKJENNING FORRIGE REFERAT
 
Forrige referat ble godkjent
Ingen kommentarer heller til årsmøtereferatet

    2. INNMELDING I HUSEIERNES LANDSFORENING
 
Selv med fri advokathjelp og hjelp i tvistesaker fant ikke styret det formålstjenelig å melde
sameiet inn i foreningen.
Anmoder heller at den enkelte sameier å vudere medlemsskap.
Årskontingent kr. 400,- pr. boenhet.
Spørsmålet kan tas opp igjen ved neste årsmøte med en eventuell avstemming om medlemskap.

 3. GRØNSKE PÅ KLEDNING SMÅHUSBEBYGGELSEN
        Må bli opp til hver enkelt å håndtere problemet, gjelder husrengjøring generelt.

 4. MALINGSBEHOV FOR SMÅHUSBEBYGGELSEN
Enighet i styret om å se på behovet for å male småhusbebyggelsen før 8 år er gått.
Bodil og Astrid ble valgt for å se på behovet. Sameiere inviteres til å komme med kvalifiserte
innspill.

 5. INNHENTE TILBUD PÅ FORSIKRINGER.
        Enighet i styret om å innhente forsikringstilbud.
Regnskapsfører sender ut grunnlagsmateriale til de ulike forsikringsselskapene, bl.a.
Frende, If, Gjensidige, SR-bank, m.fl.

 6. DUGNAD
 
Flere dugnadsoppgaver ble foreslått:
– Bekjemping av løvetann
– Vedlikehold/feste løse gjerdepåler
– Diverse ugress-sprøyting
– Kommunen kontaktes vedr. utbedring av sti øverst i feltet. Olav tar kontakt.

     7. EVENTUELT
 
– Dersom det oppdages slurv med kommunes plenklipping, informer gjerne Olav 
– Beplantning for småhusbebyggelsen skal ikke overstige 50 cm. Mer informasjon
om dett må gis. Ingen beplantning som blir til sjenase for naboene.
Se møtereferat av 31.08.08. Må fås med i vedtekter/retningslinjer.
– Gasslukt gjennom ventilene utenfra er registrert. Kan komme fra andre 
leiligheter. Leverandør skal komme og sjekke dette.
Brennere plassertpå hodet!?
Selskapet NærEnergi har ansvar/kontroll ifbm gass ut, Gassnor ansvar/kontroll 
gass inn.
Styret har hatt dette oppe ved flere anledninger, og vil ha dette ordnet.
Må branntilsyn/TV/aviser kontaktes for å få leverandørene til å ta ansvar?
– Sameierne oppfordrea til å komme med kommentarer/innspill via sameiets
nettside www.alvanutlia.no 
– Ved utsendelse av referatet vedlegges info vedr. håndtering av sølvkreproblem.

Neste styremøte avholdes i august/september.

 


Kategorier: 2013