Alvanutlia Sameie
Styremøtereferat nr. 3/2014
Tenkeloftet, 22.09.2014, kl. 19.00 26. mai 2014

Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, Bodil E. Tungland, 
Bjørg Eriksen, Randi Alvseike, Ole Johnny Myrvold
Referent: Svein Håkonsen

Saksnr.:

 1. GODKJENNING AV FORRIGE REFERAT
 
Forrige referat, nr. 2/2014 ble godkjent.

  2. BREV FRA PETTER NORDVIK
        Nordvik har sendt forslag på løsninger til Milly Gaupås vedr problemer med hans
glassoverbygg, uten at det er oppnådd enighet mellom de to partene.
Sameiets forsikring dekker rettshjelp.
Styret vedtok å sjekke med forsikringsselskapet hvordan gå fram for event å få engasjert
advokat i saken.
Event kontakte Kåre Budeng som repr for utbygger av terrassehuset.
Svein kontakter forsikringsselskapet i første omgang.

 3. SØKNAD OM FASADEENDRING I ALVANUTLIA 41.

        Søknaden gjelder fasadeendring i boden under garasjen.
Styret godkjenner søknaden. Svein sender informasjon.

(I en tilsvarende sak er utbygger Berge Sag & Trelast inni i bildet for å utføre bl.a.
innredningen i boda, mer isolasjon og ventilasjon.
Representant hos Berge Sag, Øystein Lærdal hevder at det godkjennes i kommunen i
dette sistnevnte tilfelle p.g.a. å innrede boden til event. beboelse,
Berge Sag og kommunen må ha en «forhåndskonferanse» i saken.
Når / dersom kommunen godkjenner tiltaket må / bør følgende gjøres:
Legge membran på garasjegulvet ovenfor, samtidig med bl.a. å montere effektive slukrenner.
foran garasjen.  Dette for å hindre vanngjennomtrengning ned i boden.
Tlf til Øystein Lærdal, tlf 982 29 327, ta gjerne kontakt med ham.)

 4. SØKNAD GANGSTI VED ALVANUTLIA 72.
        Styret godkjenner søknaden, og Olav sender svar på e-post til søker.

 5. KLAGE PARKERING TILKOMSTVEIEN ALVANUTLIA (LILLE UTSIKTEN).
        Styret diskuterte markering med gule / hvite striper, men mente forholdene har endret seg,
blitt mye bedre enn i oppstarten.
Styret finner derfor ikke å forta seg noe i denne saken nå.
Olav sender e-post med svar på klagen.

 6. EVENTUELT
        a) Vedr Alvanutlia 82: Det er innkommet søknad om å få planere og legge stein på deler av
plenen, grunnet ønske om bedre plass p.g.a. rullestol.

Styret godkejnner søknaden. Olav sender svar ved e-post.

b) Det må sendes brev til Osmund Høyvik vedr søknad om oppføring av glassoverbygg.
Brev av 3. juli fra styret sier at saken vil bli behandlet i styremøte i august / september 2014.
Grunnet fremdeles uavklart vedr glassoverbygget til Petter Nordvik, velger styret å utsette
endelig svar til Høyvik, til Nordvik-saken er ferdigbehandlet.

Brev om dette sendes til Høyvik.

 

DUGNAD: Tirsdag den 14. oktober kl. 17.00

Neste møte i aug/sept.

Kategorier: 2014