Årsmøre 2008

Referat fra ordinært års-sameiermøte den 24. april 2008

Møtested:  Bestastuå på Tysværtunet.

Saker til behandling:

  1. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
  2. Årsregnskap 2007 m/revisjonsberetning
  3. Årsberetning fra styre
  4. Budsjett 2008
  5. Godtgjørelse til styre og revisor
  6. Valg av styre, valgkomite og revisor
  7. Innkomne forslag
  8. Eventuelt

Til årsmøte møtte 37 stemmeberettigede sameiere, 47 totalt.

Det var ingen innvendinger mot møteinnkallelsen.

Sak 1.  Valg av møteleder og protokollunderskrivere
Til møteleder ble valgt Tønnes Starum.
Gerd Nedrebø og Birgitte Velde ble valgt til å undertegne protokollen.
Svein Håkonsen ble valgt til referent.

Sak 2.   Årsregnskap 2007 m/revisjonsberetning
Svein Håkonson gjennomgikk regnskapet og revisjonsberetningen for 2007, og gjennomgikk 
de ulike kostnadene i småhusbebyggelsen og terrassehuset.

Årsresultatet for 2007 viste et overskudd samlet på kr. 48.430,- fordelt på småhusbebyggelsen 
med kr. 30.676,- og terrassehuset med kr. 17.754,-.

Årsoverskuddet på kr. 48.430,- ble overført til annen egenkapital.

Revisjonsberetningen for sameie gis uttrykk for at regnskapet er avgitt i samsvar med lover og forskrifter, og angir et korrekt bilde av sameiets økonomiske stilling pr. 31.12.07.

Vedtak:  Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 3.   Årsberetning fra styre
Tønnes Straum leste opp styrets årsberetning for 2007.
I tillegg ble gjennomgått styremøtereferat nr. 1/2008.

Vedtak:  Årsberetningen ble enstemmig godkjent

Sak 4.  Budsjett 2008
Budsjett for sameie 2008 ble gjennomgått, med kommentarer til de ulike inntekts- og kostnadspostene.

Felleskostnadene for terrassehuset ble av styret foreslått økt fra kr. 10,- til kr. 12,- pr m2, 
f.o.m. mai 2008.

Budsjettert overskudd for 2008 viser et overskudd på kr. 67.447,-, fordelt på småhusbebyggelsen med kr. 63.796,- og terrassehuset med kr. 3.651,-.

Vedtak:  Budsjettet for 2008 ble enstemmig godkjent.

Sak 5.   Godtgjørelse til styre og revisor.
Styregodtgjørelse for 2008 ble foreslått satt til kr. 1.000,- pr. styremedlem, inkl. varamenn, fordi disse møter på alle styremøtene.

Revisors godtgjørelse for 2008 ble foreslått fastsatt etter regning.

Vedtak:  Foreslåtte godtgjørelse til styre og revisor ble enstemmig godkjent.

Sak 6.   Valg av styre, valgkomite og revisor.
Sittende styre ble gjenvalgt.  Følgende personer utgjør styre:

Valgt for:
Leder: Tønnes Straum 2 år tlf.: 913 27 120
Nestleder: Birgitte Velde 1 år tlf.: 456 98 649
Styremedlem: Magnar Mortveit 2 år tlf.: 901 64 800
Styremedlem: Tor Mikkelsen 1 år tlf.: 916 14 758
Styremedlem: Astrid Risanger 2 år tlf.: 907 95 985
Varamedlem: Gerd Nedrebø 2 år tlf.: 472 60 367
Varamedlem: Torjus Eigestad 2 år tlf.: 957 81 993
Varamedlem: Christian Bua Gismarvik 2 år tlf.: 938 44 126

Valgkomite i forbindelse med valg av styr i april 2009:
Paul Bjarne Ottøy
Gudvin Årvik
Marie Nymark

I-Fokus Revisjon AS fortsetter som revisor.

Sak 7.  Innkomne forslag:

1. Vedrørende retningslinjer for bruk, stell og vedlikehold av fellesareal.

Kommentar:  Gjelder pleie, slåing av plen på fremsiden av enkelte av småhusbebyggelsen.
Forslagsstiller mente dette arbeidet burde blitt tatt hånd om av sameie, selv om beboerne her 
«rådet» over området.
Flertall for at den enkelte tar den jobben selv, «råder» over sin plen, vedlikeholder den selv om området i utgangspunktet er en del av fellesarealet.  Når den enkelte således tar denne jobben, oppfordres øvrige beboere å ta tilbørlig hensyn til  vedkommendes «eksklusive» rett til arealet.

2.  Samme innsender forslo separate styrer for småhus og terrassehus og separate sameiermøte.  Unntatt saker som har felles interesse.

Kommentar:  Flertall for at sameie fungerer videre som før, inntil tingene har gått seg til.  For siden å se om det er behov for deling iht. innkommet forslag.

3.  Fra flere var det kommet forslag om å holde garasjedøren lukket.

Kommentar:  Selv om en del parkeringsplasser forsvinner p.g.a. lukket dør, var det enighet for at døren ble lukket.

4.  Anmodning/forslag også om at hensyn tas ved tepperisting o.l. fra de øverste etasjene grunnet mye støv og skitt på vinduene nedenunder.

Kommentar:  Styret anmoder om at det tas tilbørlig hensyn som anmodet.

Sak 8  Eventuelt
Via foil ble innkommet forslag om hellelegging og beplantning, samt oppsett av gjerde langs vegen gjennomgått.  Slik at tilsvarende boenheter hadde en felles mal å gå utifra.
Styret har tidligere ikke godkjent oppsetting av gjerde, og fastsatt en beplantning ikke høyere 
enn 0,5 m.  Dette for å ha en siktsone som fanger opp eventuelle små barn som kan komme til å løpe ut i vegen.

Verpo tar på seg arbeidet med plenklipping.

Til arbeidet med stell og vedlikehold av fellesareal har det ennå ikke lykkes styret å finne personer/firmaer som kan ta denne jobben.
Noen som kjenner noen som kan være interessert?

Papirdunker blir obligatorisk fra 1. januar 2010. Må tas hensyn til i plantegningene av monteringen av avfallsdunker framover.

Vann renner ned i trappeinngangene hos noen.  Må tas opp med utbyggerne.

Det finnes anlagt et bredt avløpsrør i øvre del av feltet som kan være livsfarlig for små barn å falle ned i.  Må tas opp med kommunen.

En av steinene i anlagt mur henger litt i løse luften.  Fare for ras.  Må tas opp med utbygger.

Oppslagstavle bør komme, gjerne via nettsiden alvanutlia.no.  Finnes noen datakyndige som behersker redigering av nettsider på internett?  Noen som kjenner noen?

Altandør som ikke kan lukkes, må tas opp med utbygger.

Aksdal, den 24.04.08

Birgitte Velde                                      Gerd S. Nedrebø
-sign-                                                    -sign-