Styremøtereferat nr. 1
Tenkeloftet, Tysværtunet den 12. januar 2015

     Til stede: Olav Johan Tveit, Astrid Risanger, Jan Hordvik, 
Bjørg Eriksen, Randi Alvseike, Solveig Mortveit
Referent: Bodil E. Tungland

     Saksnr.:

     1. GODKJENNING AV FORRIGE REFERAT

     Forrige referat ble godkjent.
        

     2. BYGGESØKNAD FRA O. HØYVIK

    Styret går inn for å godkjenne søknaden. Høyvik står ansvarlig for å følge prospektet
som er godkjent.


3. OPPFØLGING AV NORDVIK-SAKEN

     Jurist har sendt brev til Nordvik med svarfrist 14.12.14 Styret har ikke fått noen
tilbakemelding.

     4. INNHENTE TILBUD PÅ MALING AV SMÅHUSBEBYGGELSEN

     Olav tar kontakt med flere firma; bl.a Multivedlikehold.

     5. EVENTUELT

     1. Mus på loft. Olav kontakter Anticimex for pris på kontroll av de loftene det gjelder.

     2. Lystolpen ved LilleUtsikten mangler lys og nummer. Denne stolpen er grønn. Det er
veldig mørkt i denne svingen, og bilene står parkert nesten ute i veibanen. Stolpen
nedenfor har nr.950 og er av de gamle grå. Stolpen ovenfor har nr.21634 og den er
grønn.

     Neste styremøte er satt til 2.mars 2015