Styremøtereferat – 5/ 2010

Mandag den 17.01.2011, kl. 19.15
Sted: Tenkerommet på Tysværtunet

Til stede: Olav Johan Tveit, Jan Hordvik, Tønnes Straum, Magnar Mortveit, Astrid Risanger, Signe Førre, Else S. Vestre, 
Ikke tilstede: Gerd Nedrebø. 
Referent: Else S. Vestre

Sak 22   Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokoll ble godkjent 

Sak 23   18/2010 – påbygg Petter Nordvik
Styret ble enige om at det sendes en skriftelig henvendelse til Petter Nordvik om å fremlegge saken om påbygg på terrassen til sameiets årsmøte.  Det sendes en kopi av denne henvendelsen til Tysvær Kommune med referanse til kommunens godkjenningsdokument.  I henvendelsen må det settes opp §5-3 i vedtektene til sameiet som omhandler bygningsmessige arbeider/forandringer.
Årsmøtet må videre fatte endelig godkjenning i saken
Styret presiserer at de må forholde seg til vedtekter som er godkjent av sameie.

Aksjon:  Svein H på vegne av styret

Sak 24    19/2010: Serviceavtale på gasspeiser.
Olav sjekker opp mot Karsten Bjelland for å få endelig avtale på plass.  Ikke hørt noe fra han etter sist henvendelse.

Aksjon:  Olav Johan Tveit

Sak 25    20/2010 Avtale YIT batteriskifte nødlys
Olav tar en telefon for å sjekke om batteri skal skiftes en gang pr. år.  I avtalen står det at det gjennomføres en test av batterifunksjonen.  Skifte av batteri er altså ikke spesifisert i avtalen og inngår da heller ikke i prisen gitt av YIT.

Aksjon:  Olav Johan Tveit

Sak 26     21/2010  Strøkasse med sand
Strøsand er satt opp i bakken mot øvre del av Alvanutlia.  Her kan det hentes ut strøsand for de som har behov.

Sak 27    Støvproblem i trehusbebyggelsen
Olav orienterte styret om saken og hva som er gjort.
Det er gjennomført en sjekk av kanalene i leilighet som har et problem.  Sjekken ble gjennomført ved hjelp av kamera i kanalene.  Ingen feil eller ansamlinger av støvpartikler ble funnet. 
Det ble derfor konkludert med at eiere som har problem først må ta en kontroll ved eksempelvis å fjerne en del tepper og annet som kan være støvfrembringende og se om problemene løser seg.
Dersom en fortsatt har problem, kan Spanne Blikk skifte ut anlegg og kanaler – men dette blir i så fall for eiers regning dersom det ikke påvises feil eller mangler.

Det ble fra representant i styret spurt om det forefinnes serviceavtale på ventilasjonsanleggene – Olav tar en sjekk med Spanne Blikk om dette.  Den enkelte eier kan skifte filtrene, men det vil nok med tid og stunder bli nødvendig å sjekke og vedlikeholde selve maskineriet også.

Aksjon:  Olav Johan Tveit

Sak 28    Dørlåsproblem – forsikringssak?
Det har oppstått problem med noen dørlåser i både småhusbebyggelsen og i terrasseblokka.  De som har dette problemet må melde dette til Svein Håkonsen som igjen melder dette som en reklamasjonssak mot Berge Sag.  Dette har også tidligere vært et problem, og nå har det vært situasjoner der en ikke har klart å låse opp dører for å komme seg inn.
Viktig sak som også må informeres om på årsmøtet i sameiet.

Aksjon:  Svein Håkonson – styret (årsmøtet)

Sak 8    Eventuelt

Det er en bankkonto på sameiet som Magnar Mortveit har tilgang til – denne bør opphøre og kun styret via regnskapsselskapet som har ansvar for økonomien på vegne av sameiet.
Magnar og Svein tar nødvendige aksjoner for å få gjort dette.

Aksjon:  Magnar Mortveit og Svein Håkonsen

Terrasseblokken og problemer med at branndører settes åpne – dette blir gjort for å bedre luftkvaliteten i blokken.  Det er også meldt om at det vinterstid blir noe mer sigarettrøyklukt i gangene.  Det er sjekket opp av Olav hva som kan gjøres med problemet og det kan installeres luftrensere for å få bort luktproblemene – dette vil i så fall koste kr. 2500,- + montering.  Det presiseres at branndørene er der for en grunn – de skal være lukket for å ha den virkningen de skal ha ved eventuell brann.

Aksjon:  Alle i terrassen respekterer dette og holder branndørene lukket.

Røyktest som skulle utføres i terrasseblokken er enda ikke utført på grunn av at alle leverandørene som hadde noen oppgaver å gjøre før dette kunne gjøres ikke har tatt nødvendige aksjoner enda.  Dette henger sammen med serviceavtalen med YIT

Sameiet må ta kontakt med kommunen for å få sjekket nærmere planer for bygging av 5 etg. hus på nedsiden av området – her ble det ved utbygging av Alvanutlia fjernet en del grantrær som inngikk i utbyggingskostnader for sameie – dette ble det også betalt et beløp for å få gjort.  Nytt bygg her vil påvirke utsikten for flere leiligheter og må sjekkes nærmere opp.  Sameiets styre har ikke mottatt noen nabovarsel.  Viktig å være ute i god tid for å få gitt innspill på planene.

Aksjon:  Olav Johan Tveit tar kontakt med kommunen

Neste styremøte skal avholdes mandag 14.02. kl. 19.00 – her må valgkomiteen inviteres for å få sin instruks for hvilke verv de må skaffe nye styremedlemmer til.  Budsjettbehandling og annen planlegging for årsmøtet blir ellers sakslisten.

Aksjon:  Svein Håkonsen for møteinnkalling og oversikt til valgkomiteen m.m.

Aksjon:  Olav Johan Tveit for møterom

Referent

Else S. Vestre